§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) dotyczy serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://jezykiobce.pwn.pl oraz serwisów z nim powiązanych, w tym: akademia.pwn.pl oraz e-akademia.pwn.pl (z zastrzeżeniem pkt 3 Regulaminu) ("Serwisy"), których operatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (zwane dalej PWN ), z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2 w Warszawie (kod pocztowy 02-460) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-015-22-35, REGON: 012822460, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł.
 2. Serwis dostępny pod adresem https://jezykiobce.pwn.pl jest serwisem ogólnodostępnym, umożliwiającym przegląd oferty wydawniczej, zapis na bezpłatne webinaria i konferencje oraz contetowym, zawierającym merytoryczne treści.
 3. E- Akademia PWN jest serwisem, którego rolą jest wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie nauczania. W ramach tego serwisu PWN udostępnia materiały dydaktyczne oraz umożliwia tworzenie przez nauczycieli dla swoich uczniów wirtualnych klas/grup umożliwiających naukę za pośrednictwem sieci Internet (zwanych dalej e-klasą). E-Akademia PWN ma swój odrębny regulamin dostępny pod adresem https://e-akademia.pwn.pl/20200903_regulamin%20e-Akademia_final.pdf.
 4. Regulamin określa zarówno rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez PWN za pośrednictwem Serwisu i zasady korzystania z niego, jak i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, regulaminy poszczególnych serwisów wskazanych w pkt. 3 powyżej mają pierwszeństwo przed tym Regulaminem.

§ 2
Użytkownicy Serwisu

 1. Osoby korzystające z Serwisu dzielą sią na użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych (zwani dalej łącznie Użytkownikami).
 2. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być każda osoba.
 3. Użytkownikiem zarejestrowanym może być wyłącznie nauczyciel lub uczeń. W związku z powyższym, Użytkownik jest zobowiązany do podania danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, w celu umożliwienia weryfikacji statusu danej osoby.
 4. Użytkownikiem zarejestrowanym jest osoba, która założyła konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Użytkownicy zobowiązani są w szczególności do:
  1. podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu konta prawdziwych i aktualnych danych, w szczególności danych odnoszących się do posiania statusu nauczyciela;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy o utworzenie konta;
  3. korzystania z usług oferowanych przez PWN w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
  4. korzystania z usług oferowanych przez PWN w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Serwisu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie.

§ 3
Rodzaje kont dla Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownicy zarejestrowani dysponują jednym z dwóch rodzajów kont:
  1. Konto Nauczyciel – konto przeznaczone dla nauczycieli,
  2. Konto Uczeń – konto przeznaczone dla uczniów, którzy ukończyli 13 r.ż.,
  3. Konto Rodzic – konto przeznaczone dla uczniów, którzy nie ukończyli 13 r.ż..

§ 4
Usługi świadczone przez Serwis

 1. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwisy uzależniony jest od statusu użytkownika (zarejestrowany/niezarejestrowany) i rodzaju jego konta (konto Nauczyciel/konto Uczeń/konto Rodzic). W przypadku konta Nauczyciel zakres świadczonych usług uzależniony jest także od tego, czy dysponujący nim nauczyciel złożył zgodną ze stanem rzeczywistym deklarację nauczania (zwaną dalej Deklaracją) w oparciu o publikacje PWN (https://login.jezykiobce.pwn.pl/declarations/declarations.html).
 2. Użytkownicy niezarejestrowani mają możliwość przeglądania treści udostępnianych w Serwisie informacyjnym bez konieczności logowania (tj. mogą się zapoznawać z ofertą wydawniczą PWN, aktualnościami, kalendarzem konferencji, mapką reprezentantów handlowych PWN, danymi kontaktowymi oraz wybranymi zasobami w e-Akademii i Akademii PWN).
 3. Użytkownicy zarejestrowani, poza funkcjonalnościami dostępnymi dla użytkowników niezarejestrowanych, mają udostępnione, stosownie do rodzaju konta, następujące funkcjonalności dodatkowe:
  1. Konto Nauczyciel – możliwość zapisywania się przez Nauczyciela na konferencje wskazane w Serwisie informacyjnym bezpośrednio za jego pośrednictwem, możliwość dostępu do wybranych przez PWN artykułów zamieszczonych w Strefie nauczyciela w ramach Serwisu informacyjnego oraz wybranych przez PWN zasobów w Akademii i e-Akademii PWN. Nauczyciele, którzy złożyli Deklarację, uzyskują ponadto dostęp do wszystkich artykułów w Strefie nauczyciela w ramach Serwisu informacyjnego oraz wszystkich zasobów w Akademii i e-Akademii PWN przypisanych do przedmiotu nauczania wskazanego w Deklaracji. Nauczyciele tacy mają możliwość zakładania e-klas, delegowania uczniom zadań w ramach e-klas oraz udostępniania im przypisanych do danego przedmiotu zasobów w Akademii i e-Akademii PWN, zlecania interaktywnych prac domowych oraz uzyskiwania automatycznych raportów z ich wykonania, tworzenia e-testów i wysyłania ich online do uczniów (docelowo również możliwość drukowania testów oraz tworzenia własnych pytań testowych);
  2. Konto Uczeń/Konto Rodzic – możliwość dostępu  do e-klas tworzonych przez Nauczycieli, rozwiązywania zadań domowych zlecanych przez Nauczycieli w ramach e-klas, możliwość korzystania z zawartych w Serwisie materiałów udostępnianych przez Nauczycieli.
 4. Dodatkowo, Użytkownicy, mogą korzystać w ramach Serwisu z następujących usług świadczonych przez PWN:
  1. webinarium – usługa obejmująca przeprowadzenie bezpłatnego, internetowego szkolenia (seminarium) przez PWN, dla Użytkowników, którzy dokonali zapisu na webinarium;
  2. newsletter – wiadomość przesyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail przez PWN zawierająca informacje handlowe;

których szczegółowe zasady świadczenia znajdują się w §7 i 8 poniżej.

§ 5
Zakładanie Konta Nauczyciel

 1. Rejestracja konta Nauczyciel odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://login.jezykiobce.pwn.pl.
 2. W celu rejestracji konta Nauczyciel należy w odpowiednim polu wskazać, że rejestracja dotyczy nauczyciela oraz uzupełnić formularz o następujące dane:
  1. login (adres e-mail) – obligatoryjnie;
  2. hasło dostępu do konta – obligatoryjnie;
  3. imię – obligatoryjnie;
  4. nazwisko – obligatoryjnie;
  5. telefon komórkowy – obligatoryjne;
  6. szkoła, w której prowadzi się nauczanie – obligatoryjnie;
  7. funkcja pełniona w szkole – obligatoryjnie;
  8. przedmiot nauczania – obligatoryjnie.
 3. Zakończenie rejestracji następuje z chwilą wejścia na stronę Serwisu przez kliknięcie linku aktywacyjnego (który zostaje wysłany automatycznie na podany przy rejestracji adres e-mail). Tym samym dochodzi do zawarcia przez Nauczyciela umowy z PWN o bezpłatne świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w Regulaminie.
 4. Niezależnie od możliwości rezygnacji z korzystania z Serwisu na zasadach określonych w § 12 Regulaminu, Użytkownikowi będącemu konsumentem tj. osobą fizyczną zawierającą z PWN umowę o świadczenie usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta tj. osobą fizyczną zawierającą z PWN umowę o świadczenie usług bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia PWN w dowolnej formie, w szczególności w formie elektronicznej (wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://jezykiobce.pwn.pl/biuro-obslugi-klienta lub pisemnej (wysłanej na aktualny adres rejestrowy PWN). Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Celem uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych przez Serwis nauczyciele muszą przesłać lub wypełnić online do PWN aktualną Deklarację. Aktywacja pełnego dostępu nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania lub wypełnienia online przez PWN takiej Deklaracji. W przypadku nauczycieli, którzy Deklarację taką dostarczyli PWN jeszcze przed rejestracją konta, PWN automatycznie aktywuje pełny dostęp do usług w terminie do 7 dni od dnia kompletnej rejestracji.
 6. Po dokonaniu rejestracji nauczyciel może się zalogować na swoje konto, podając login i hasło, a następnie korzystać z funkcji Serwisu przewidzianych dla jego konta.
 7. Użytkownik, który dokonuje rejestracji Konta jako nauczyciel, przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu PWN oraz świadczenia usług, PWN może skontaktować się z Użytkownikiem na podany przez Użytkownika numer telefonu w celu dokonania jego weryfikacji. Zweryfikowany Użytkownik otrzymuje status nauczyciela zweryfikowanego.

§ 6
Zakładanie konta Uczeń/konta Rodzic

 1. Rejestracja konta Uczeń odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://login.jezykiobce.pwn.pl.
 2. W przypadku uczniów w wieku poniżej 13. roku życia konto mogą założyć w ich imieniu wyłącznie ich przedstawiciele ustawowi (rodzice lub opiekun prawny).
 3. Konto Uczeń w przypadku uczniów w wieku pomiędzy 13. i 18. rokiem życia mogą założyć sami uczniowie przy współdziałaniu z ich przedstawicielami ustawowymi (rodzic lub opiekun prawny).
 4. W celu rejestracji konta Uczeń należy w odpowiednim polu wskazać, że rejestracja dotyczy ucznia, oraz uzupełnić formularz o następujące dane:
  1. imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego – obligatoryjnie i wyłącznie w przypadku rejestracji przez/przy udziale przedstawiciela ustawowego;
  2. adres e-mail przedstawiciela ustawowego – obligatoryjnie i wyłącznie w przypadku rejestracji przez/przy udziale przedstawiciela ustawowego;
  3. numer telefonu przedstawiciela ustawowego – nieobligatoryjnie i wyłącznie w przypadku rejestracji przez/przy udziale przedstawiciela ustawowego.
  4. login (adres e-mail) – obligatoryjnie;
  5. hasło dostępu do konta – obligatoryjnie;
 5. Zakończenie rejestracji następuje z chwilą wejścia na stronę Serwisu przez kliknięcie linku aktywacyjnego (który zostaje wysłany automatycznie na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika, a w przypadku Użytkowników do 13 roku życia. – na adres e-mail przedstawiciela ustawowego). Tym samym dochodzi do zawarcia przez Użytkownika umowy z PWN o bezpłatne świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w  Regulaminie.
 6. Niezależnie od możliwości rezygnacji z korzystania z Serwisu na zasadach określonych w § 12 Regulaminu, Użytkownikowi będącemu konsumentem tj. osobą fizyczną zawierającą z PWN umowę o świadczenie usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub  przedsiębiorcą na prawach konsumenta tj. osobą fizyczną zawierającą z PWN umowę o świadczenie usług bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia PWN w dowolnej formie, w szczególności w formie elektronicznej (wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://jezykiobce.pwn.pl/biuro-obslugi-klienta lub pisemnej (wysłanej na aktualny adres rejestrowy PWN). Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może się zalogować na swoje konto, podając login i hasło, i skorzystać z funkcji Serwisu przewidzianych dla jego konta.

§ 7

Newsletter

 1. Usługa newslettera oferowana przez PWN za pośrednictwem Serwisu obejmuje otrzymywanie przez Użytkownika odpowiednio newslettera zawierającego informacje handlowe o usługach i towarach oferowanych przez PWN.
 2. Z  chwilą dokonania zapisu na newsletter przez Użytkownika, w tym poprzez podanie danych osobowych wymaganych zgodnie z treścią formularza rejestracyjnego, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług odpowiednio newslettera.  Od tego momentu PWN zobowiązany jest do świadczenia odpowiednio usługi newslettera.
 3. W celu korzystania z usługi newslettera, niezależnie od Warunków technicznych wskazanych w §10 poniżej, Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług newslettera może nastąpić między innymi na żądanie Użytkownika zgłoszone PWN w każdym czasie poprzez kliknięcie właściwego linku znajdującego się w każdym z newsletterów lub z inicjatywy PWN, w wypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
 5. Niezależnie od powyższego PWN jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług newslettera w ramach Serwisu według własnego uznania, o czym poinformuje Użytkowników.

§8

Webinarium

 1. Użytkownik, który dokonał zapisu na Webinarium, zgodnie z Regulaminem staje się „Uczestnikiem”.  Zapisu na Webinarium  mogą  dokonać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy,  po zalogowaniu na konto Użytkownika w Serwisie.
 2. W celu dokonania zapisu na Webinarium Użytkownik  musi się zalogować bądź zarejestrować w Serwisie.
 3. Umowa o udział w Webinarium zostaje zawarta między PWN a Uczestnikiem z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia dokonania zapisu na Webinarium.
 4. PWN realizuje Webinaria w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych w Serwisie. Oferta danego Webinarium zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie, prowadzącym/ych Webinarium, profilu adresatów, programie, rekrutacji i ew. sponsorach Webinarium. Niektóre z Webinariów mogą być kierowane do adresatów o ściśle określonym profilu, w tym posiadających określone kwalifikacje zawodowe, co PWN ma prawo zweryfikować.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zgłoszenia i udziału w Webinarium. Akceptacja Regulaminu, równoznaczna z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, udzielana jest w momencie przesłania do PWN przez Uczestnika formularza zgłoszenia. Wysyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza także zapoznanie się z ofertą danego Webinarium oraz Polityką Prywatności dostępną w Serwisie pod adresem: https://jezykiobce.pwn.pl/polityka-prywatnosci .
 6. Biorąc pod uwagę, że udział w Webinarium jest bezpłatny, w trakcie Webinariów mogą pojawiać się informacje handlowe dotyczące sponsorów Webinarium. Poprzez akceptację Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na takie informacje handlowe. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Webinarium.
 7. PWN prześle Uczestnikowi (za pośrednictwem e-maila podanego w formularzu zgłoszeniowym) potwierdzenie wpisania na listę uczestników Webinarium. W dniu odbywania się Webinarium Uczestnik otrzyma od PWN na podany adres e-mail zahasłowany, indywidualny link dostępowy do Webinarium.
 8. PWN zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia udziału w Webinarium, w przypadku Uczestnika, który nie spełnia profilu kandydata lub który w sposób nieprawidłowy wypełnił formularz rejestracyjny lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc do udziału w Webinarium.
 9. Uczestnik ma prawo zrezygnowania z usług szkoleniowych w formie Webinarium w każdym momencie.
 10. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinariów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich.
 11. PWN może wprowadzić zmiany w programie lub terminie Webinarium oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinarium z ważnych powodów, a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Regulaminu, z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych przez Uczestników.
 12. PWN nie ponosi odpowiedzialności za: (i) błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Webinarium, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału; (ii) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników bądź niespełnienie warunków technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarium; (iii) zdarzenia spowodowane siłą wyższą; (iv) utracone korzyści; (v) przekazanie przez Uczestnika linku dostępu do Webinarium osobom trzecim.
 13. Wyłącza się odpowiedzialność PWN za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinariów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z Webinariów, w szczególności zaś za szkody wynikłe z awarii. Wyłączenie następuje w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, i nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez PWN umyślnie.
 14. Z chwilą przesłania przez PWN linku dostępu do Webinarium, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinarium, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do obrotu treści Webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody PWN, jest niedozwolone.
 15. PWN zastrzega sobie prawo do odwołania Webinarium najpóźniej na 1 dzień przed terminem Webinarium.
 16. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Webinarium, PWN poinformuje Uczestnika o odwołaniu Webinarium drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Uczestnika o odwołaniu Webinarium drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową.
 17. PWN zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu Webinarium. Ostateczny program Webinarium dostępny jest na Stronie Internetowej 3 dni przed terminem Webinarium.

§9
Prawa do treści zawartych w Serwisie

 1. PWN informuje, że Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje objęte są autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi.
 2. PWN udziela zarejestrowanym użytkownikom Serwisu licencji niewyłącznej na korzystanie z udostępnionych im materiałów na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 3. Nauczyciele mogą wykorzystywać udostępnione zasoby Akademii i e-Akademii PWN wyłącznie w celach niekomercyjnych, dla siebie oraz wśród uczniów, których nauczają. Nauczyciele mogą także opracowywać przedmiotowe materiały w celu dostosowania ich do własnych potrzeb i wykorzystywać je godnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu.
 4. Uczniowie mogą wykorzystywać udostępnione im zasoby wyłącznie w celach niekomercyjnych w procesie nauczania prowadzonym przez nauczyciela, który te zasoby danym uczniom przekazał.
 5. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony, przy czym wygasa ona automatycznie z chwilą rozwiązania umowy (lub odstąpienia od niej) o świadczenie usług dostępowych do Serwisu.

§ 10
Warunki techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  • zastosowanie jednej ze wskazanych przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  • strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1024 x 768;
  • komputer minimalny: Intel Pentium 4 (lub wyższy model);
  • 512 MB RAM (Windows XP), 1G (Windows Vista i nowsze);
  • dostęp do sieci Internet.

§ 11
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług oraz pytania dotyczące jego użytkowania należy składać na adres e-mail bok@pwn.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swojej treści: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności ją uzasadniających.
 3. PWN rozpatruje reklamacje/pytania do 21 dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, PWN zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego je Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika stosownie przedłuża okres rozpatrywania reklamacji/pytania.
 5. Do postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem usług newslettera, e-biuletynu lub webinarium, stosuje się odpowiednio postanowienia tego §11.

§ 12

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie i bez podania przyczyn zrezygnować z korzystania z Serwisu skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług, w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
 2. samodzielne usunięcie swojego konta w panelu edycji konta, pod adresem https://login.jezykiobce.pwn.pl/account.html;
 3. zgłoszenie pod adres bok@pwn.com.pl żądania rozwiązania umowy o świadczenie usług (w takim przypadku rozwiązanie umowy następuje po okresie wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia doręczenia PWN takiego żądania).
 1. PWN może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj.:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a PWN lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Serwisu;
  3. zaprzestanie bądź zmiana zakresu lub charakteru usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Rozwiązanie umowy (odstąpienie od niej) zawartej między Użytkownikiem a PWN skutkuje likwidacją konta Użytkownika i usunięciem związanych z nim danych.

§ 13
Bezpieczeństwo i ochrona danych

Polityka prywatności oraz plików cookies dostępna jest pod adresem https://jezykiobce.pwn.pl/polityka-prywatnosci.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. PWN może wprowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Serwisu. PWN dochowa staranności w informowaniu Użytkowników o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz przeznaczeniem Serwisu, a w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw PWN.
 3. Użytkownikom nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym Użytkownikom.
 4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkowników Serwisu przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnej chwili ze strony https://jezykiobce.pwn.pl/regulamin-serwisu
 5. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie umowy następuje przez zawiadomienie PWN  o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym: Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Do Wydawnictwo Naukowe  PWN S.A.  („PWN”), z siedzibą przy ul. Gottlieba Daimlera 2 w Warszawie (kod pocztowy 02-460).

Ja, ………………… (imię i nazwisko konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zawartej dnia ………………..

Podpis konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data